RSS Feed!

About me

I am a business intelligence developer working at Bizware since August 2015. In this blog I will present code samples, primarilly in tsql but also findings in all other parts of the Microsoft BI-stack.


Disclaimer: All code should be considered as "as-is", i.e. badly tested and not working until extensive testing have been made by anyone reading the code. :)


Happy coding!

Business Intelligence

Under vårterminen 2010 så skrev jag tillsammans med Per Widehammar en uppsats inom Business Intelligence. Vi såg en lucka inom forskningen runt BI, särskilt inom affärsnytta. De modeller som fanns ute på marknaden var alla bra, men ingen som gav en helhetsbild över HUR beslutsstöd gör skillnad i en verksamhet. Vi bestämde oss därmed att utveckla en egen modell. Modellen kom att heta Business Intelligence Organizational Maturity Analysis (kortnamn BIOMA) och tog upp viktiga delar som tidigare inte satts samman, såsom teknisk nivå på BI-verktyget, spridning av BI i organisationen, förståelse och användbarhet av BI samt ledningsförståelse för BI.

Här finns uppsatsen att ladda ner:
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:353802

Samt lite information om andraplatsen i Juseks nationella uppsatstävling för systemvetare:
http://www.jusek.se/templates/JK_SimplePage.aspx?id=55686

Leave a Reply